• 369697.jpg
 • Amazing-Corn-Field-Wallpaper.jpg
 • PASEK SILOSY.png
 • PASEK SILOSY 2.png
 • PASEK ZBOŻA 2.png
 • sunny-field-wallpaper-5901.jpg

 

Typ silosu

Rysunek silosu

Rysunek płyty fundamentowej

AS-10

AS-11

AS-13

AS-14

AS-18

AS-22

AS-23

AS-25

 

 

 

Projekty

 

 

 Przenośniki ślimakowe

 

Silosy

 

 

Silosy modułowe

 

 

Kosze zasypowe i przeładunkowe

 

 

 Rozdrabniacze

 

 

Mieszalniki pasz

 

 

Agregaty paszowe

 

 

Fundusze europejskie

Informujemy, iż przedsiębiorstwo ZAKŁAD PRODUKCJI I HANDLU AGROPART S.C. RAFAŁ KILIAN WIESŁAW KILIAN zrealizowało projekt w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020

Działanie 1.4 Wzór na konkurencję

 1. pt. „WZROST KONKURENCYJNOŚCI FIRMY AGROPART WWYNIKU WDROŻENIA STRATEGII WZORNICZEJ”

Cel główny projektu: Podwyższenie konkurencyjności przedsiębiorstwa AGROPART na rynku poprzez wdrożenie rekomendacji wskazanych w strategii wzorniczej opracowanej w ramach Etapu I działania 1.4 POPW.

Cel główny projektu został osiągnięty poprzez realizację celów szczegółowych:

 • Stworzenie kompleksowej oferty funkcjonalnych produktów, spójnych stylistycznie oraz rozpoznawalnych na rynku.
 • Przeprojektowania obecnego asortymentu firmy Agropart mające na celu dostosowanie go do obecnych trendów wzorniczych, poprawę funkcjonalności i podniesienie ergonomii.
 • Wprowadzenie do oferty innowacyjnych produktów – silosów zbożowych/paszowych wyposażonych system czujników zintegrowanych z urządzeniami mobilnymi.
 • Wzmocnienie marki poprzez spójne działania wzornicze i marketingowe

Projekt umożliwił osiągnięcie następujących efektów:

 • Wdrożenie do oferty nowej linii do przechowywania zboża/pasz;
 • Wdrożenie do oferty nowej linii do produkcji pasz;
 • Zaoferowanie produktów o lepszych parametrach technicznych, wykonanych z wyższej jakości

materiałów;

 • Redefiniowanie marki AGROPART;
 • Wzrost konkurencyjności szczególnie w odniesieniu do segmentu średnich i dużych gospodarstw rolnych;
 • Zmiany i usprawnienia w obrębie procesów i technologii.

Wartość projektu: 3 695 387.40 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 2 089 066.00 PLN

 

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO NR 1/UD/1.4/2021dotyczącego realizacji usług doradczych związanych z projektowaniem marki

Zakład Produkcji i Handlu AGROPART s.c. Rafał Kilian Wiesław Kilian przedkłada do publicznej informacji wyniki postępowania ofertowegona usługę doradczą polegającą na działaniach związanych z projektowaniem marki w ramach dwóch głównych linii produktowych:

 1. A. LINIA PRODUKTÓW DO PRZECHOWYWANIA/MAGAZYNOWANIA,
 2. B. LINIA PRODUKTÓW DO PRODUKCJI/PRZETWARZANIA,

w ramach projektu pn. „WZROST KONKURENCYJNOŚCI FIRMY AGROPART W WYNIKU WDROŻENIA STRATEGII WZORNICZEJ” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję II Etap, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: POPW.01.04.00-18-0031/19.

Załączniki:

 

 

 

PYTANIA I ODPOWIEDZI_30.04.2021_ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/UD/1.4/2021 dotyczące realizacji usług doradczych związanych z projektowaniem marki

PYTANIA I ODPOWIEDZI_30.04.2021

 

 

Zakład Produkcji i Handlu AGROPART s.c. Rafał Kilian Wiesław Kilian, Partynia 79, 39-310 Radomyśl Wielki zaprasza do złożenia oferty na usługę doradczą polegającą na działaniach związanych z projektowaniem marki w ramach dwóch głównych linii produktowych:

 1. A. LINIA PRODUKTÓW DO PRZECHOWYWANIA/MAGAZYNOWANIA,
 2. B. LINIA PRODUKTÓW DO PRODUKCJI/PRZETWARZANIA,

w ramach projektu pn. „WZROST KONKURENCYJNOŚCI FIRMY AGROPART W WYNIKU WDROŻENIA STRATEGII WZORNICZEJ” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję II Etap, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: POPW.01.04.00-18-0031/19.

Ofertę/y należy złożyć w zamkniętej kopercie, opieczętowanej pieczęcią firmową Oferenta, adresem Zamawiającego (podanym poniżej) oraz zapisem: OFERTA NA REALIZACJĘ USŁUG DORADCZYCH ZWIĄZANYCH Z PROJEKTOWANIEM MARKI W RAMACH PROJEKTU PN. „WZROST KONKURENCYJNOŚCI FIRMY AGROPART W WYNIKU WDROŻENIA STRATEGII WZORNICZEJ”:

a)osobiście w siedzibie przedsiębiorstwa Zakład Produkcji i Handlu AGROPART s.c. Rafał Kilian Wiesław Kilian, Partynia 79, 39-310 Radomyśl Wielki,

b)pocztą, listem poleconym, kurierem na adres siedziby przedsiębiorstwa Zakład Produkcji i Handlu AGROPART s.c. Rafał Kilian Wiesław Kilian, Partynia 79, 39-310 Radomyśl Wielki.

c)za pośrednictwem Bazy konkurencyjności znajdującej się pod adresem  www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl  postępując zgodnie z „Instrukcją oferenta w BK2021 ”

Oferta musi zostać złożona w nieprzekraczalnym terminie, do dnia 06.05.2021 r., do godz. 15:00 w siedzibie przedsiębiorstwa Zakład Produkcji i Handlu AGROPART s.c. Rafał Kilian Wiesław Kilian, Partynia 79, 39-310 Radomyśl Wielki. W przypadku złożenia oferty drogą pocztową, decyduje godzina wpływu oferty.

Szczegółowe informacje dotyczące zamówienia znajdują się w Zapytaniu ofertowym będącym załącznikiem do niniejszej wiadomości.

Załączniki:

 

Zakład Produkcji i Handlu AGROPART s.c. Rafał Kilian Wiesław Kilian przedkłada do publicznej informacji wyniki postępowania ofertowego na realizację dostawy środków trwałych w postaci:

 • Żurawie słupowe-stanowiskowe, 3 sztuki – CZĘŚĆ I,
 • Wózek widłowy, 1 sztuka – CZĘŚĆ II,

w ramach projektu pn. "WZROST KONKURENCYJNOŚCI FIRMY AGROPART W WYNIKU WDROŻENIA STRATEGII WZORNICZEJ" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję II Etap, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: POPW.01.04.00-18-0031/19.

Załączniki:

 

 

 

PYTANIA I ODPOWIEDZI_ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/DST/2021 dotyczące dostawy środków trwałych tj. Żurawie słupowe-stanowiskowe (CZĘŚĆ I), wózek widłowy (CZĘŚĆ II)

 

Pytania i odpowiedzi_31.03.2021

 

 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/DST/2021 dotyczące dostawy środków trwałych tj. Żurawie słupowe-stanowiskowe (CZĘŚĆ I), wózek widłowy (CZĘŚĆ II).

Fundusze europejskie

Zakład Produkcji i Handlu AGROPART s.c. Rafał Kilian Wiesław Kilian, Partynia 79, 39-310 Radomyśl Wielki zaprasza do złożenia oferty na dostawę środków trwałych w postaci:

 • Żurawie słupowe-stanowiskowe – CZĘŚĆ I,
 • Wózek widłowy – CZĘŚĆ II,

w ramach projektu pn. "WZROST KONKURENCYJNOŚCI FIRMY AGROPART W WYNIKU WDROŻENIA STRATEGII WZORNICZEJ" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję II Etap, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: POPW.01.04.00-18-0031/19.

Załączniki

Zapytanie ofertowe

 1.  Wzór formularza ofertowego
 2. Wzór oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Oferentem a Zamawiającym

 

 

 Fundusze europejskie

 Informujemy, że Zakład Produkcji i Handlu AGROPART s.c. Rafał Kilian Wiesław Kilianrealizuje projekt pn. "WZROST KONKURENCYJNOŚCI FIRMY AGROPART W WYNIKU WDROŻENIA STRATEGII WZORNICZEJ” wspófinansowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, osi priorytetowej I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, działanie 1.4 Wzór na konkurencję II etap.

Nazwa Beneficjenta: Zakład Produkcji i Handlu AGROPART s.c. Rafał Kilian Wiesław Kilian

Nazwa projektu: "WZROST KONKURENCYJNOŚCI FIRMY AGROPART W WYNIKU WDROŻENIA STRATEGII WZORNICZEJ”.

Cel projektu: Jednym z celów projektu jest realizacja działań wpływających na rozwój firmy oraz budujących przewagę konkurencyjną w oparciu o wzornictwo przemysłowe.

Całkowita wartość projektu:3 695 387,40PLN,

Wartość kosztów kwalifikowanych: 3 004 380,00 PLN,

Dofinansowanie projektu z UE: 2 089 066,00 PLN.

 

 

Zakład Produkcji i Handlu AGROPART s.c. Rafał Kilian Wiesław Kilian przedkłada do publicznej informacji wyniki postępowania ofertowego na realizację dostawy środków trwałych w postaci:

 • Prasa krawędziowa – CZĘŚĆ I,
 • Giętarka do profili – CZĘŚĆ II,

w ramach projektu pn. "WZROST KONKURENCYJNOŚCI FIRMY AGROPART W WYNIKU WDROŻENIA STRATEGII WZORNICZEJ" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję II Etap, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: POPW.01.04.00-18-0031/19.

Załączniki:

 

 

Zakład Produkcji i Handlu AGROPART s.c. Rafał Kilian Wiesław Kilian, Partynia 79, 39-310 Radomyśl Wielki zaprasza do złożenia oferty na dostawę środków trwałych w postaci:

 • Prasa krawędziowa – CZĘŚĆ I,
 • Giętarka do profili – CZĘŚĆ II,

w ramach projektu pn. "WZROST KONKURENCYJNOŚCI FIRMY AGROPART W WYNIKU WDROŻENIA STRATEGII WZORNICZEJ" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję II Etap, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: POPW.01.04.00-18-0031/19.

Załączniki:

Zapytanie ofertowe

 1.  Wzór formularza ofertowego
 2.  Wzór oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Oferentem a Zamawiającym

 

 

 

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO NR 1/UD/1.4 dotyczące realizacji usług doradczych związanych z projektowaniem produktów

Zakład Produkcji i Handlu AGROPART s.c. Rafał Kilian Wiesław Kilian przedkłada do publicznej informacji wyniki postępowania ofertowego na realizację usługi doradczejpolegającej na działaniach związanych z projektowaniem produktów w ramach dwóch głównych linii produktowych:

 1. A. LINIA DO PRZECHOWYWANIA ZBOŻA/PASZY,
 2. B. LINIA DO PRODUKCJI PASZY,

w ramach projektu pn. "WZROST KONKURENCYJNOŚCI FIRMY AGROPART W WYNIKU WDROŻENIA STRATEGII WZORNICZEJ" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję II Etap, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: POPW.01.04.00-18-0031/19.

Załączniki:

 

 

Zakład Produkcji i Handlu AGROPART s.c. Rafał Kilian Wiesław Kilian, Partynia 79, 39-310 Radomyśl Wielki zaprasza do złożenia oferty na usługę doradczą polegającą na działaniach związanych z projektowaniem produktów w ramach dwóch głównych linii produktowych:

 1. LINIA DO PRZECHOWYWANIA ZBOŻA/PASZY,
 2. LINIA DO PRODUKCJI PASZY,

w ramach projektu pn. „WZROST KONKURENCYJNOŚCI FIRMY AGROPART W WYNIKU WDROŻENIA STRATEGII WZORNICZEJ” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję II Etap, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: POPW.01.04.00-18-0031/19.

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, opieczętowanej pieczęcią firmową Oferenta, adresem Zamawiającego (podanym poniżej) oraz zapisem: OFERTA NA REALIZACJĘ USŁUG DORADCZYCH ZWIĄZANYCH Z PROJEKTOWANIEM PRODUKTÓW W RAMACH PROJEKTU PN. „WZROST KONKURENCYJNOŚCI FIRMY AGROPART W WYNIKU WDROŻENIA STRATEGII WZORNICZEJ

a)osobiście w siedzibie przedsiębiorstwa Zakład Produkcji i Handlu AGROPART s.c. Rafał Kilian Wiesław Kilian, Partynia 79, 39-310 Radomyśl Wielki,

b)pocztą, listem poleconym, kurierem na adres siedziby przedsiębiorstwa Zakład Produkcji i Handlu AGROPART s.c. Rafał Kilian Wiesław Kilian, Partynia 79, 39-310 Radomyśl Wielki.

Oferta musi zostać złożona w nieprzekraczalnym terminie, do dnia 22.04.2020 r., do godz. 15:00 w oddziale firmy Zakład Produkcji i Handlu AGROPART s.c. Rafał Kilian Wiesław Kilian, Partynia 79, 39-310 Radomyśl Wielki. W przypadku złożenia oferty drogą pocztową, decyduje godzina wpływu oferty.

Szczegółowe informacje dotyczące zamówienia znajdują się w Zapytaniu ofertowym będącym załącznikiem do niniejszej wiadomości.

Załączniki:

 

 

 

Zakład Produkcji i Handlu AGROPART s.c. Rafał Kilian Wiesław Kilian przedkłada do publicznej informacji wyniki postępowania ofertowego na realizację dostawy środków trwałych w postaci Lasera z systemem załadowczo-rozładowczym w ramach projektu pn. "WZROST KONKURENCYJNOŚCI FIRMY AGROPART W WYNIKU WDROŻENIA STRATEGII WZORNICZEJ" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję II Etap, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: POPW.01.04.00-18-0031/19.

Załączniki:

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/DST/2020 dotyczące dostawy środków trwałych tj. „LASER Z SYSTEMEM ZAŁADOWCZO-ROZŁADOWCZYM”

Zakład Produkcji i Handlu AGROPART s.c. Rafał Kilian Wiesław Kilian, Partynia 79, 39-310 Radomyśl Wielki zaprasza do złożenia oferty na dostawę środków trwałych w postaci Lasera z systemem załadowczo-rozładowczym w ramach projektu pn. "WZROST KONKURENCYJNOŚCI FIRMY AGROPART W WYNIKU WDROŻENIA STRATEGII WZORNICZEJ" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję II Etap, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: POPW.01.04.00-18-0031/19.

Załączniki

Zapytanie ofertowe

1. Wzór formularza ofertowego

2. Wzór oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Oferentem a Zamawiającym

Dokumenty zapisane są w formacie PDF.
Aby otworzyć takie pliki, potrzebujesz odpowiedni program, np. Adobe Reader lub Foxit Reader.

 

Typ silosu

Rysunek silosu

Rysunek płyty fundamentowej

AS-10

AS-11

AS-13

AS-14

AS-18

AS-22

AS-23

AS-25

 

 

 

Projekty

 

 

 Przenośniki ślimakowe

 

Silosy

 

 

Silosy modułowe

 

 

Kosze zasypowe i przeładunkowe

 

 

 Rozdrabniacze

 

 

Mieszalniki pasz

 

 

Agregaty paszowe

 

 

Fundusze europejskie

Informujemy, iż przedsiębiorstwo ZAKŁAD PRODUKCJI I HANDLU AGROPART S.C. RAFAŁ KILIAN WIESŁAW KILIAN zrealizowało projekt w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020

Działanie 1.4 Wzór na konkurencję

 1. pt. „WZROST KONKURENCYJNOŚCI FIRMY AGROPART WWYNIKU WDROŻENIA STRATEGII WZORNICZEJ”

Cel główny projektu: Podwyższenie konkurencyjności przedsiębiorstwa AGROPART na rynku poprzez wdrożenie rekomendacji wskazanych w strategii wzorniczej opracowanej w ramach Etapu I działania 1.4 POPW.

Cel główny projektu został osiągnięty poprzez realizację celów szczegółowych:

 • Stworzenie kompleksowej oferty funkcjonalnych produktów, spójnych stylistycznie oraz rozpoznawalnych na rynku.
 • Przeprojektowania obecnego asortymentu firmy Agropart mające na celu dostosowanie go do obecnych trendów wzorniczych, poprawę funkcjonalności i podniesienie ergonomii.
 • Wprowadzenie do oferty innowacyjnych produktów – silosów zbożowych/paszowych wyposażonych system czujników zintegrowanych z urządzeniami mobilnymi.
 • Wzmocnienie marki poprzez spójne działania wzornicze i marketingowe

Projekt umożliwił osiągnięcie następujących efektów:

 • Wdrożenie do oferty nowej linii do przechowywania zboża/pasz;
 • Wdrożenie do oferty nowej linii do produkcji pasz;
 • Zaoferowanie produktów o lepszych parametrach technicznych, wykonanych z wyższej jakości

materiałów;

 • Redefiniowanie marki AGROPART;
 • Wzrost konkurencyjności szczególnie w odniesieniu do segmentu średnich i dużych gospodarstw rolnych;
 • Zmiany i usprawnienia w obrębie procesów i technologii.

Wartość projektu: 3 695 387.40 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 2 089 066.00 PLN

 

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO NR 1/UD/1.4/2021dotyczącego realizacji usług doradczych związanych z projektowaniem marki

Zakład Produkcji i Handlu AGROPART s.c. Rafał Kilian Wiesław Kilian przedkłada do publicznej informacji wyniki postępowania ofertowegona usługę doradczą polegającą na działaniach związanych z projektowaniem marki w ramach dwóch głównych linii produktowych:

 1. A. LINIA PRODUKTÓW DO PRZECHOWYWANIA/MAGAZYNOWANIA,
 2. B. LINIA PRODUKTÓW DO PRODUKCJI/PRZETWARZANIA,

w ramach projektu pn. „WZROST KONKURENCYJNOŚCI FIRMY AGROPART W WYNIKU WDROŻENIA STRATEGII WZORNICZEJ” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję II Etap, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: POPW.01.04.00-18-0031/19.

Załączniki:

 

 

 

PYTANIA I ODPOWIEDZI_30.04.2021_ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/UD/1.4/2021 dotyczące realizacji usług doradczych związanych z projektowaniem marki

PYTANIA I ODPOWIEDZI_30.04.2021

 

 

Zakład Produkcji i Handlu AGROPART s.c. Rafał Kilian Wiesław Kilian, Partynia 79, 39-310 Radomyśl Wielki zaprasza do złożenia oferty na usługę doradczą polegającą na działaniach związanych z projektowaniem marki w ramach dwóch głównych linii produktowych:

 1. A. LINIA PRODUKTÓW DO PRZECHOWYWANIA/MAGAZYNOWANIA,
 2. B. LINIA PRODUKTÓW DO PRODUKCJI/PRZETWARZANIA,

w ramach projektu pn. „WZROST KONKURENCYJNOŚCI FIRMY AGROPART W WYNIKU WDROŻENIA STRATEGII WZORNICZEJ” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję II Etap, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: POPW.01.04.00-18-0031/19.

Ofertę/y należy złożyć w zamkniętej kopercie, opieczętowanej pieczęcią firmową Oferenta, adresem Zamawiającego (podanym poniżej) oraz zapisem: OFERTA NA REALIZACJĘ USŁUG DORADCZYCH ZWIĄZANYCH Z PROJEKTOWANIEM MARKI W RAMACH PROJEKTU PN. „WZROST KONKURENCYJNOŚCI FIRMY AGROPART W WYNIKU WDROŻENIA STRATEGII WZORNICZEJ”:

a)osobiście w siedzibie przedsiębiorstwa Zakład Produkcji i Handlu AGROPART s.c. Rafał Kilian Wiesław Kilian, Partynia 79, 39-310 Radomyśl Wielki,

b)pocztą, listem poleconym, kurierem na adres siedziby przedsiębiorstwa Zakład Produkcji i Handlu AGROPART s.c. Rafał Kilian Wiesław Kilian, Partynia 79, 39-310 Radomyśl Wielki.

c)za pośrednictwem Bazy konkurencyjności znajdującej się pod adresem  www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl  postępując zgodnie z „Instrukcją oferenta w BK2021 ”

Oferta musi zostać złożona w nieprzekraczalnym terminie, do dnia 06.05.2021 r., do godz. 15:00 w siedzibie przedsiębiorstwa Zakład Produkcji i Handlu AGROPART s.c. Rafał Kilian Wiesław Kilian, Partynia 79, 39-310 Radomyśl Wielki. W przypadku złożenia oferty drogą pocztową, decyduje godzina wpływu oferty.

Szczegółowe informacje dotyczące zamówienia znajdują się w Zapytaniu ofertowym będącym załącznikiem do niniejszej wiadomości.

Załączniki:

 

Zakład Produkcji i Handlu AGROPART s.c. Rafał Kilian Wiesław Kilian przedkłada do publicznej informacji wyniki postępowania ofertowego na realizację dostawy środków trwałych w postaci:

 • Żurawie słupowe-stanowiskowe, 3 sztuki – CZĘŚĆ I,
 • Wózek widłowy, 1 sztuka – CZĘŚĆ II,

w ramach projektu pn. "WZROST KONKURENCYJNOŚCI FIRMY AGROPART W WYNIKU WDROŻENIA STRATEGII WZORNICZEJ" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję II Etap, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: POPW.01.04.00-18-0031/19.

Załączniki:

 

 

 

PYTANIA I ODPOWIEDZI_ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/DST/2021 dotyczące dostawy środków trwałych tj. Żurawie słupowe-stanowiskowe (CZĘŚĆ I), wózek widłowy (CZĘŚĆ II)

 

Pytania i odpowiedzi_31.03.2021

 

 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/DST/2021 dotyczące dostawy środków trwałych tj. Żurawie słupowe-stanowiskowe (CZĘŚĆ I), wózek widłowy (CZĘŚĆ II).

Fundusze europejskie

Zakład Produkcji i Handlu AGROPART s.c. Rafał Kilian Wiesław Kilian, Partynia 79, 39-310 Radomyśl Wielki zaprasza do złożenia oferty na dostawę środków trwałych w postaci:

 • Żurawie słupowe-stanowiskowe – CZĘŚĆ I,
 • Wózek widłowy – CZĘŚĆ II,

w ramach projektu pn. "WZROST KONKURENCYJNOŚCI FIRMY AGROPART W WYNIKU WDROŻENIA STRATEGII WZORNICZEJ" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję II Etap, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: POPW.01.04.00-18-0031/19.

Załączniki

Zapytanie ofertowe

 1.  Wzór formularza ofertowego
 2. Wzór oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Oferentem a Zamawiającym

 

 

 Fundusze europejskie

 Informujemy, że Zakład Produkcji i Handlu AGROPART s.c. Rafał Kilian Wiesław Kilianrealizuje projekt pn. "WZROST KONKURENCYJNOŚCI FIRMY AGROPART W WYNIKU WDROŻENIA STRATEGII WZORNICZEJ” wspófinansowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, osi priorytetowej I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, działanie 1.4 Wzór na konkurencję II etap.

Nazwa Beneficjenta: Zakład Produkcji i Handlu AGROPART s.c. Rafał Kilian Wiesław Kilian

Nazwa projektu: "WZROST KONKURENCYJNOŚCI FIRMY AGROPART W WYNIKU WDROŻENIA STRATEGII WZORNICZEJ”.

Cel projektu: Jednym z celów projektu jest realizacja działań wpływających na rozwój firmy oraz budujących przewagę konkurencyjną w oparciu o wzornictwo przemysłowe.

Całkowita wartość projektu:3 695 387,40PLN,

Wartość kosztów kwalifikowanych: 3 004 380,00 PLN,

Dofinansowanie projektu z UE: 2 089 066,00 PLN.

 

 

Zakład Produkcji i Handlu AGROPART s.c. Rafał Kilian Wiesław Kilian przedkłada do publicznej informacji wyniki postępowania ofertowego na realizację dostawy środków trwałych w postaci:

 • Prasa krawędziowa – CZĘŚĆ I,
 • Giętarka do profili – CZĘŚĆ II,

w ramach projektu pn. "WZROST KONKURENCYJNOŚCI FIRMY AGROPART W WYNIKU WDROŻENIA STRATEGII WZORNICZEJ" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję II Etap, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: POPW.01.04.00-18-0031/19.

Załączniki:

 

 

Zakład Produkcji i Handlu AGROPART s.c. Rafał Kilian Wiesław Kilian, Partynia 79, 39-310 Radomyśl Wielki zaprasza do złożenia oferty na dostawę środków trwałych w postaci:

 • Prasa krawędziowa – CZĘŚĆ I,
 • Giętarka do profili – CZĘŚĆ II,

w ramach projektu pn. "WZROST KONKURENCYJNOŚCI FIRMY AGROPART W WYNIKU WDROŻENIA STRATEGII WZORNICZEJ" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję II Etap, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: POPW.01.04.00-18-0031/19.

Załączniki:

Zapytanie ofertowe

 1.  Wzór formularza ofertowego
 2.  Wzór oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Oferentem a Zamawiającym

 

 

 

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO NR 1/UD/1.4 dotyczące realizacji usług doradczych związanych z projektowaniem produktów

Zakład Produkcji i Handlu AGROPART s.c. Rafał Kilian Wiesław Kilian przedkłada do publicznej informacji wyniki postępowania ofertowego na realizację usługi doradczejpolegającej na działaniach związanych z projektowaniem produktów w ramach dwóch głównych linii produktowych:

 1. A. LINIA DO PRZECHOWYWANIA ZBOŻA/PASZY,
 2. B. LINIA DO PRODUKCJI PASZY,

w ramach projektu pn. "WZROST KONKURENCYJNOŚCI FIRMY AGROPART W WYNIKU WDROŻENIA STRATEGII WZORNICZEJ" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję II Etap, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: POPW.01.04.00-18-0031/19.

Załączniki:

 

 

Zakład Produkcji i Handlu AGROPART s.c. Rafał Kilian Wiesław Kilian, Partynia 79, 39-310 Radomyśl Wielki zaprasza do złożenia oferty na usługę doradczą polegającą na działaniach związanych z projektowaniem produktów w ramach dwóch głównych linii produktowych:

 1. LINIA DO PRZECHOWYWANIA ZBOŻA/PASZY,
 2. LINIA DO PRODUKCJI PASZY,

w ramach projektu pn. „WZROST KONKURENCYJNOŚCI FIRMY AGROPART W WYNIKU WDROŻENIA STRATEGII WZORNICZEJ” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję II Etap, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: POPW.01.04.00-18-0031/19.

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, opieczętowanej pieczęcią firmową Oferenta, adresem Zamawiającego (podanym poniżej) oraz zapisem: OFERTA NA REALIZACJĘ USŁUG DORADCZYCH ZWIĄZANYCH Z PROJEKTOWANIEM PRODUKTÓW W RAMACH PROJEKTU PN. „WZROST KONKURENCYJNOŚCI FIRMY AGROPART W WYNIKU WDROŻENIA STRATEGII WZORNICZEJ

a)osobiście w siedzibie przedsiębiorstwa Zakład Produkcji i Handlu AGROPART s.c. Rafał Kilian Wiesław Kilian, Partynia 79, 39-310 Radomyśl Wielki,

b)pocztą, listem poleconym, kurierem na adres siedziby przedsiębiorstwa Zakład Produkcji i Handlu AGROPART s.c. Rafał Kilian Wiesław Kilian, Partynia 79, 39-310 Radomyśl Wielki.

Oferta musi zostać złożona w nieprzekraczalnym terminie, do dnia 22.04.2020 r., do godz. 15:00 w oddziale firmy Zakład Produkcji i Handlu AGROPART s.c. Rafał Kilian Wiesław Kilian, Partynia 79, 39-310 Radomyśl Wielki. W przypadku złożenia oferty drogą pocztową, decyduje godzina wpływu oferty.

Szczegółowe informacje dotyczące zamówienia znajdują się w Zapytaniu ofertowym będącym załącznikiem do niniejszej wiadomości.

Załączniki:

 

 

 

Zakład Produkcji i Handlu AGROPART s.c. Rafał Kilian Wiesław Kilian przedkłada do publicznej informacji wyniki postępowania ofertowego na realizację dostawy środków trwałych w postaci Lasera z systemem załadowczo-rozładowczym w ramach projektu pn. "WZROST KONKURENCYJNOŚCI FIRMY AGROPART W WYNIKU WDROŻENIA STRATEGII WZORNICZEJ" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję II Etap, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: POPW.01.04.00-18-0031/19.

Załączniki:

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/DST/2020 dotyczące dostawy środków trwałych tj. „LASER Z SYSTEMEM ZAŁADOWCZO-ROZŁADOWCZYM”

Zakład Produkcji i Handlu AGROPART s.c. Rafał Kilian Wiesław Kilian, Partynia 79, 39-310 Radomyśl Wielki zaprasza do złożenia oferty na dostawę środków trwałych w postaci Lasera z systemem załadowczo-rozładowczym w ramach projektu pn. "WZROST KONKURENCYJNOŚCI FIRMY AGROPART W WYNIKU WDROŻENIA STRATEGII WZORNICZEJ" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję II Etap, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: POPW.01.04.00-18-0031/19.

Załączniki

Zapytanie ofertowe

1. Wzór formularza ofertowego

2. Wzór oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Oferentem a Zamawiającym

Dokumenty zapisane są w formacie PDF.
Aby otworzyć takie pliki, potrzebujesz odpowiedni program, np. Adobe Reader lub Foxit Reader.

 
Niniejsza oferta handlowa nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych i nie przedstawia stanów magazynowych.


 
 

Informacje kontaktowe:


ZPiH „Agropart”
Partynia 79
39-310 Radomyśl Wielki

tel./fax: 14 68 323 68
kom. 515 151 995,
         500 197 662,
        

***MAIL***